Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych użytkownika jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa, ul. Kalwińska 6, 16-060 Zabłudów, KRS: 0000125701, NIP: 9660574491, REGON: 001371514.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu z Administratorem.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez użytkownika zgody, lub do momentu wygaśnięcia roszczeń cywilnoprawnych.
  5. Użytkownik posiada prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
  6. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
  7. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zgłoszenia.
  9. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów zewnętrznych, współpracujących z Administratorem. Takie powierzenie jest możliwe wyłącznie na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawartych pomiędzy Administratorem a podmiotem przetwarzającym. Umowy zawierają zapis określający zakres oraz warunki przetwarzania danych osobowych, koniecznych do realizacji danych usług. Administrator oświadcza, że współpracuje tylko z podmiotami, które gwarantują bezpieczeństwo procesów przetwarzania danych osobowych, poprzez wdrożenie adekwatnych zabezpieczeń, odpowiadających wymaganiom określonym w RODO.